Shërbime të Menaxhimit Profesional

- Hulumtime tregu,

- Ofrimin e shërbimeve këshillëdhënëse afariste për ndërmarrje dhe biznese,

- Plane biznesi dhe marketingu,

- Mbajtje të librave, kontabilitet, këshilla tatimore dhe auditim   

- Shërbime të jurisprudencës

- Plane biznesi për kredi

- Asistencë dhe përkrahje në menaxhim

- Sigurime automjetesh, të objekteve afariste dhe të shtëpive të banimit  dhe

- Aranzhmane të ndryshme në bashkëpunim me kompani të njohura turistike .

© Copyright 2014 - DUA - Agjensia për Menaxhim Profesional - All Rights Reserved