DistribuimiBëjmë distribuimin e të gjitha mallrave të sjella nga Evropa deri në destinacionin e fundit.

Jemi përfaqësues gjeneralë në Kosovë për distribuimin e ujit më të mirë në trojet Shqiptare  “LAJTHIZA“

Jemi në përgatitje të sjelljes nga Evropa të një grupi pijesh ekskluzive në Kosovë dhe të distribuimit të tyre.

Depot kryesore: Prizren (për Rrafshin e Dukagjinit ) dhe
Lipjan  ( për Rrafshin e Kosovës )

© Copyright 2014 - DUA - Agjensia për Menaxhim Profesional - All Rights Reserved